Avengers verzamelen

Speel als de sterkste superhelden in deze missie om de wereld te redden! Vorm een team met Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow en Hawkeye in de spectaculaire verhaallijnen van de populaire film MARVEL The Avengers en het vervolg MARVEL’S Avengers: Age of Ultron met een plens LEGO®-humor.

Personage verplaatsen
Camera bewegen
Ander personage
Aanvallen / Ingedrukt om te richten
Bouwen / Gebruiken
Springen / Druk twee keer om te rollen
Pauze / Spelopties
Naar de ruimte
/ Personage veranderen / Camera centreren (alleen Hub)

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem met uw product, heeft u waarschijnlijk slechts enkele eenvoudige aanwijzingen nodig om het probleem op te lossen. Gelieve contact op te nemen met de afdeling klantenservice van WBIE via dit nummer: (+31) 203469432, of ons te e-mailen op support@wbgames.com voordat u het product terugbrengt naar een verkoper. Gelieve geen producten naar WBIE te sturen zonder eerst contact met ons op te nemen.

DEZE OVEREENKOMST IS WETTELIJK BINDEND; WIJ VERZOEKEN U DEZE AANDACHTIG TE LEZEN. Welkom bij LEGO® MARVEL’S AVENGERS. Warner Bros. Interactive Entertainment, een afdeling van Warner Bros. Home Entertainment Inc., (“WBIE”), is trots u de software van het spel LEGO® MARVEL’S AVENGERS (het “spel”) te bieden voor gebruik op het online spelplatform (de “servicedienst”). Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA” of “Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van het spel. Door het installeren of gebruiken van het spel, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. Beperkte licentie. Dit spel wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Als u akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA en de voortdurende naleving ervan, biedt WBIE u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie om (a) het spel te downloaden en te installeren op uw eigen computer en (b) het spel samen met de servicedienst te gebruiken uitsluitend voor niet-commerciële amusementsdoeleinden. Voornoemde licentie geeft u geen toestemming voor onderstaande zaken, en u gaat ermee akkoord dat schending van een van de volgende licentiebeperkingen een inbreuk op de auteursrechten van WBIE inhoudt: a. Het is u niet toegestaan het spel te verkopen, in licentie te geven of over te dragen of te reproduceren aan derden of bedrijven; b. Het is u niet toegestaan om enige server of software ontworpen voor interactie met het spel te ontwikkelen, distribueren of hiervoor als host op te treden of om de communicatieprotocollen die WBIE gebruikt te herleiden of te evenaren; c. Het is u niet toegestaan het spel of een gedeelte daarvan te wijzigen; d. Het is u niet toegestaan het spel of enig deel daarvan te kopiëren, te vertalen, na te bouwen, de broncode te achterhalen, te wijzigen, te ontleden, uit elkaar te halen of afgeleide werken te creëren; e. Het is u niet toegestaan programma’s van derden te ontwikkelen, te distribueren of te gebruiken die zijn ontworpen om de spelervaring te beïnvloeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software bots, cheats, hacks of enige andere software ontworpen om een speler te bevoordelen; f. Het is u niet toegestaan het spel of een gedeelte daarvan te exploiteren voor enig commercieel doel; g. Het is u niet toegestaan verbinding te maken met de servicedienst behalve wanneer u een goedgekeurd, ongewijzigd spel zoals hierin vermeld gebruikt; of h. Het is u niet toegestaan het spel te verbinden met een andere server of service dan de servicedienst. De hierin verleende licentie geeft geen recht tot eigendom van het spel (inclusief het spel maar zonder beperking) en mag niet worden beschouwd als de verkoop van de rechten van het spel. Alle rechten, eigendommen en belangen in en op dit spel en alle kopieën hiervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle titels, computercodes, technologie, thema’s, voorwerpen, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, clichés, locaties, concepten, illustraties, muziek, enz.) zijn eigendom van WBIE of diens licentieverleners. 2. Duur. Deze licentieovereenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd en de bepalingen die vanwege de aard ervan de beëindiging zullen overleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepalingen waarin beperkingen van de licentie, garantiedisclaimer, beperking van de aansprakelijkheid, vrijwaring en eigendom worden behandeld. U bent gerechtigd om deze licentieovereenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door alle kopieën van het spel en de gerelateerde documentatie in uw bezit definitief te vernietigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle spellen geïnstalleerd op computers onder uw beheer of controle. WBIE is gerechtigd om deze overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen, ongeacht de reden of zonder reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot berichtgeving per e-mail aan het laatste door u opgegeven e-mailadres. Na beëindiging van deze licentieovereenkomst dient u alle kopieën van het spel en de in uw bezit zijnde gerelateerde documentatie te vernietigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle spellen geïnstalleerd op computers onder uw beheer of controle. 3. Eigendom. U gaat ermee akkoord dat tussen u en WBIE, alle rechten, eigendom en belangen in en op het spel, alle kopieën ervan en alle inhoud ervan eigendom zijn en zullen blijven van WBIE. Dit spel wordt beschermd door Amerikaanse wetgeving inzake auteursrecht, de internationale verdragen inzake auteursrecht en overige wetgeving. Het spel kan door derden in licentie gegeven materiaal bevatten en de licentieverleners van dat materiaal zijn als derden begunstigden in deze overeenkomst en mogen hun rechten ten uitvoer brengen tegen u als u deze overeenkomst schendt. 4. Instemming met toezicht. Tijdens het spel heeft WBIE het recht om toezicht te houden op uw computer voor het gebruik van programma’s die artikel 1 van deze overeenkomst schenden. Via deze overeenkomst geeft u WBIE het recht om toezicht te houden op uw computer om gebruik van dit soort programma’s vast te stellen en mogelijke schendingen te melden aan WBIE. 5. Gegevens in het spel. Wij verzamelen bepaalde technologische informatie die niet naar een persoon is terug te voeren over je spelgedrag, waaronder je prestaties, gebruik van functies, communicatie met ons en andere spelers en andere activiteiten in het spel. We gebruiken deze gegevens om onze spellen en ons aanbod te leveren, analyseren en verbeteren. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WBIE, DE FILIAALBEDRIJVEN EN DIENSTVERLENERS HET RECHT HEBBEN OM TOEZICHT TE HOUDEN OP UW ACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE TIJDENS HET SPEL EN DEZE MOGEN OPNEMEN, HERZIEN, WIJZIGEN, GEBRUIKEN EN/OF BEKENDMAKEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. WBIE, de filiaalbedrijven en dienstverleners zijn niet verplicht toezicht te houden op activiteiten of communicatie tijdens het spel. 6. GARANTIEDISCLAIMER. HET SPEL WORDT U “IN DE HUIDIGE STAAT” “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZONDER SCHENDING EN BESCHIKBAARHEID. 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL IS WBIE, DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIAALBEDRIJVEN, AANSPRAKELIJK VOOR ENIG GELEDEN VERLIES OF SCHADE ONTSTAAN DOOR OF BETREKKING HEBBENDE OP HET SPEL OF ENIG GEBRUIK HIERVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, SERVICE-UITVAL OF VORDERINGEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL IS WBIE, DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIAALBEDRIJVEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIRECT, INCIDENTEEL, TOT VOORBEELD DIENEND, VAN PUNITIEVE AARD, OPHEFFINGS-, OF ANDERE GEVOLGSCHADE, ZIJNDE CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIG (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN HET SPEL (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET SPEL). VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DOOR DE WETGEVING IS TOEGESTAAN, ZELFS INDIEN ALLE RECHTSMIDDELEN NIET WORDEN NAGELEEFD. In geen geval zal WBIE globale aansprakelijkheid, ongeacht of die contractueel, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anders is, meer bedragen dan het totaalbedrag dat u aan WBIE hebt betaald gedurende de zes (6) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop een dergelijke vordering tot stand kwam. 8. VRIJWARING. U STEMT HIERBIJ IN WBIE, DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIAALBEDRIJVEN TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VOOR EN TEGEN VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, LETSEL, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN GEMAAKT TEN GEVOLGE VAN, VOORTKOMENDE UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN HET SPEL EN/OF HET SPEL. 9. Wijzigingen in de overeenkomst en aan het spel. WBIE kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken herzien en u zult worden gevraagd om de herziene versie van de overeenkomst opnieuw te bekijken en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht is. Indien u niet akkoord gaat met de herziene EULA, mag u het spel niet verder spelen. Indien u zich op een gegeven moment niet meer kan neerleggen bij de voorwaarden van de dan van kracht zijnde EULA, moet u deze overeenkomst beëindigen overeenkomstig artikel 2 en onmiddellijk het gebruik van het spel staken. WBIE mag op elk gewenst moment bepaalde aspecten van het spel veranderen, wijzigen, schorsen of onderbreken. WBIE is tevens gerechtigd grenzen te stellen aan bepaalde eigenschappen of uw toegang tot het hele spel of delen ervan te beperken zonder berichtgeving of aansprakelijkheid. U heeft geen belang, geldelijk of anderszins, in welk kenmerk of inhoud in het spel dan ook. 10. Programmacorrecties en Updates. WBIE is gerechtigd op elk gewenst moment programmacorrecties (“patches”), updates en wijzigingen (gezamenlijk “updates” genoemd) in het spel aan te brengen, inclusief updates van het spel dat u op uw computer heeft geïnstalleerd. Updates zijn niet optioneel. U gaat ermee akkoord dat WBIE updates op afstand kan gebruiken en installeren, ongeacht of u daarvan op de hoogte bent of niet en u stemt ermee in dat WBIE zulke updates download en toepast. 11. Rechtsmiddelen. U erkent dat WBIE onherstelbare schade kan oplopen indien u de bepalingen waaraan de licentiebeperkingen of het eigendom zijn onderworpen niet naleeft. Daarom stemt u ermee in dat ingeval van een inbreuk op deze bepalingen, naast het verhalen van aantoonbare schade en redelijke advocaatkosten, WBIE gerechtigd is een dergelijke inbreuk te verbieden en specifieke uitvoering van deze bepalingen te verkrijgen via een daartoe bevoegde rechter. 12. Waarschuwing voor epilepsieaanvallen. Bij een zeer klein aantal mensen kan een epileptische aanval optreden wanneer zij worden blootgesteld aan bepaalde lichtpatronen of flitslichten. Blootstelling aan dit soort patronen of achtergronden op een computerscherm of tijdens het spelen van videogames kan een epileptische aanval veroorzaken bij deze personen. Indien u of een familielid epilepsie heeft, raadpleeg dan een arts voordat u begint te spelen. Stop onmiddellijk met spelen ingeval van duizeligheid, gezichtsstoornissen, oog- of spiertrekkingen, bewustzijnsverlies, verwarring, ongecontroleerde bewegingen of stuiptrekkingen tijdens het spel en raadpleeg een arts. 13. Oplossing van geschillen en van toepassing zijnde wetgeving. a. Bindende arbitrage. Geschillen, onenigheid of aanspraken met betrekking tot deze Overeenkomst (“geschil”) (met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk uitgesloten geschillen) die niet kunnen worden opgelost via informele besprekingen zullen uiteindelijk en op exclusieve wijze door bindende arbitrage worden opgelost. De beslissing tot arbitrage door een van de partijen is onherroepelijk en bindend voor de andere partij. U BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE BEPALING, U HET RECHT ZOU HEBBEN OM EEN EIS IN TE STELLEN VOOR DE RECHTBANK EN OP EEN RECHTSZAAK. Arbitrage vangt aan en wordt behandeld volgens de Normen en Procedures voor Arbitrage van JAMS Streamlined (voor vorderingen onder de $250.000) of JAMS Comprehensive (voor vorderingen boven de $250.000), behoudens wijzigingen in dit document, inclusief de optionele beroepsprocedure, voor het JAMS-kantoor in Los Angeles, of diens opvolger (“JAMS”) van kracht ten tijde van de aanvraag voor arbitrage (de “Arbitragenormen”). Arbitrage vindt plaats in Los Angeles County voor een neutrale bemiddelaar benoemd volgens de Arbitragenormen. WBIE betaalt alle arbitragekosten en billijke kosten die worden vastgesteld door de bemiddelaar. Arbitrage kan zowel persoonlijk als via inzending van documenten, per telefoon of online plaatsvinden. De bemiddelaar zal handelen volgens het Californische recht en de federale bewijsvoorschriften bij beoordeling van het geschil. De partijen doen afstand van hun recht op een hoge schadevergoeding (met strafvervolging) en de bemiddelaar is niet gemachtigd om een dergelijke vergoeding toe te kennen. De bemiddelaar zal een gedetailleerd schriftelijk rapport opmaken van zijn beslissing, die deel zal uitmaken van het arbitragevonnis en toelaatbaar is in rechtsprocessen inzake bevestiging, correctie of nietigverklaring van de uitspraak. Tenzij de partijen anderszins bepalen, zullen de neutrale bemiddelaar en de leden van een beroepspanel worden samengesteld uit oud-rechters of gepensioneerde rechters uit Californië of het federale gerechtshof met ervaring in zaken met betrekking tot de amusementswereld. Indien een van de partijen binnen dertig (30) dagen na genoemde uitspraak weigert aan een of meerdere verplichtingen overeenkomstig de definitieve arbitrage-uitspraak te voldoen (indien van toepassing, na hoger beroep), dan kan de andere partij de einduitspraak laten uitvoeren door een rechtbank onder de jurisdictie van Los Angeles. De partij die deze tenuitvoerlegging aanvraagt, is gerechtigd op toewijzing van alle kosten, honoraria en uitgaven, met inbegrip van advocaatkosten gemaakt in de tenuitvoerlegging van het vonnis, aan de andere partij. Tenzij anderszins bepaald in deze overeenkomst, kunnen u en WBIE voor de rechtbank procederen om arbitrage op te eisen, arbitrage van een arbitrage aanhangige procedure tegenhouden, of een uitspraak bevestigen, wijzigen, annuleren of doen met betrekking tot het vonnis van de bemiddelaar. Geschillen die niet zijn onderworpen aan arbitrage (behalve gedingen inzake vorderingen bij een rechtbank voor geringe vorderingen), of waar niet voor arbitrage is gekozen, zullen worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie in Los Angeles, Californië, Verenigde Staten van Amerika, en u en WBIE gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank. b. Beperkingen. U en WBIE gaan ermee akkoord dat arbitrage beperkt zal blijven tot het geschil tussen WBIE en u persoonlijk. Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, (1) mogen er geen arbitrages bij elkaar worden gevoegd; (2) is het niet toegestaan een geschil te onderwerpen aan arbitrage gebaseerd op het instellen van processen tegen of uit naam van een groep of procedures voor het instellen van processen tegen of uit naam van een groep te gebruiken; en (3) het is niet toegestaan een geschil voor te leggen met vermeende vertegenwoordiging uit naam van het algemene publiek of andere personen. c. Uitzonderingen. U en WBIE gaan ermee akkoord dat onderstaande geschillen niet zijn onderworpen aan bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (1) geschillen bedoeld om uw of WBIE intellectuele eigendomsrechten ten uitvoer te leggen of te beschermen, of inzake de geldigheid ervan; (2) geschillen inzake, of als gevolg van beschuldigingen van diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik; en (3) vorderingen inzake dwangmiddelen tot rechtsherstel. d. Van toepassing zijnde wetgeving. Behalve als uitdrukkelijk anderszins voorzien, is deze overeenkomst onderhevig aan en zal worden opgevat volgens de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika, en de wetgeving van Californië, zonder inachtneming van de keuze van de rechtsbeginselen. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Degenen die ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de servicedienst vanuit locaties buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving en voor zover de plaatselijke wetgeving van toepassing is. e. Scheidbaarheid. U en WBIE erkennen dat indien een deel van artikel 12 onwettig wordt bevonden of niet kan worden uitgevoerd (met uitzondering van een deel van artikel 12(c)), dan zal dat deel worden gescheiden en de rest van het artikel zal volledig van kracht en geldig zijn. Als artikel 12(c) onwettig wordt bevonden of niet kan worden uitgevoerd dan zal u noch WBIE ervoor kiezen mogelijke geschillen die tot onder dat deel van artikel 12(c) vallen aan arbitrage te onderwerpen en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen Los Angeles, Californië, Verenigde Staten van Amerika, en u en WBIE gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank. 14. Diverse. De voorwaarden in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Garantiedisclaimer en de Beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaring, zijn essentiële onderdelen van de basis van de overeenkomst tussen u en WBIE. WBIE kan het product (met inbegrip van maar niet beperkt tot het spel) niet aanbieden op een economische basis zonder zulke beperkingen. Zulke Garantiedisclaimer en Beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaring komen ten goede aan de licentieverleners, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van WBIE. U gaat ermee akkoord dat u niet wordt beschouwd, en uzelf niet zult vertegenwoordigen als agent, werknemer, gemeenschappelijk ondernemer of vennoot van WBIE. Het is u niet toegestaan deze overeenkomst, gedeeltelijk of als geheel over te dragen zonder schriftelijke toestemming vooraf van WBIE en elke poging tot overdraging met schending van deze bepaling zal van nul en gene waarde zijn. Geen enkele verklaring van afstand van enig verstek, voorwaarde of inbreuk van deze overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig ander verstek, voorwaarde of inbreuk van deze overeenkomst, ongeacht de gelijksoortige aard of anders ervan. Voorzieningen die door een rechtbank of toezichthouder met jurisdictie onwettig worden verklaard, zullen worden beschouwd als gescheiden van de overeenkomst, maar die scheiding is niet van invloed op de tenuitvoerlegging van de overige bepalingen van de overeenkomst. Deze overeenkomst die alle hierin vermelde van toepassing zijnde documenten omvat, is de volledige overeenkomst tussen u en WBIE met betrekking tot het spel en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WBIE die betrekking hebben op het spel. U erkent dat u alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot het spel en deze overeenkomst zult nakomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake exportcontrole. U dient alle benodigde voorzieningen, hulpprogramma’s en apparatuur die nodig is voor het spelen van het spel te leveren, inclusief geschikte computerapparatuur en internetverbindingen, voor uw eigen risico en op eigen kosten. Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn opgesteld door beide partijen. LEGO MARVEL’S AVENGERS software © 2016 TT Games Ltd. Geproduceerd door TT Games onder licentie van de LEGO Group. LEGO, het LEGO-logo, de steen- en noppenconfiguraties en de minifiguurtjes zijn handelsmerken van de LEGO Group. © 2016 The LEGO Group. © MARVEL. Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle rechten voorbehouden. WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)