Wielka galaktyczna rozwałka!

LEGO Batman opuszcza Gotham i wyrusza w kosmos!

W rozgrywającej się wśród gwiazd epickiej opowieści Batman i jego kumple z Ligi Sprawiedliwych wybierają się w podróż przez galaktykę, by odwiedzić planety Latarni.

Otwórz drzwi do uniwersum DC Comics i zagraj swoimi ulubionymi postaciami!

Najwięksi superbohaterowie i najsprytniejsi złoczyńcy staną tu ramię w ramię, chcąc zebrać pierścienie mocy i powstrzymać Brainiaca, zanim będzie za późno.

Ruch
Kamera
Zmiana postaci / Koło gadżetów
Atak lub strzał / Przytrzymaj, by celować
Interakcja
Skok / Naciśnij dwukrotnie, by wykonać przewrót w walce
Pauza
Mapa (tylko główna lokacja)
Zmiana postaci (tylko gra swobodna) / Wyśrodkowanie kamery (tylko główna lokacja)
Zmiana kostiumuKomendy głosowe

„Xbox, Pause” / „Xbox, Show Menu!” - Wstrzymaj grę i wyświetl menu.

„Xbox, Play” - Wznów grę.

„Xbox, Change View” - Wyświetl menu wyboru poziomu w głównej lokacji.

„Xbox, Go Back” - Zamknij menu wyboru poziomu.

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z produktem może okazać się, że potrzebne są jedynie proste instrukcje, by go naprawić.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta WBIE pod numerem telefonu (+44) 8708500246 lub pisząc na adres support@wbgames.com, zanim dokonają Państwo zwrotu produktu.

Prosimy także o nieodsyłanie produktu do WBIE bez uprzedniego kontaktu z nami.

NINIEJSZA UMOWA JEST PRAWOMOCNYM, WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM; NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ JEJ ZAWARTOŚĆ. Witamy w grze LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham. Firma WB Games Inc., („WB Games”) z dumą przestawia Użytkownikowi oprogramowanie gry LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham (zwane dalej „Grą”) przeznaczone do użytku z platformą do gier przez Internet (zwaną dalej „Usługą”). Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika (zwana dalej „Umową” lub „Umową licencyjną”) opisuje zasady użytkowania Gry. Instalacja lub rozpoczęcie korzystania z Produktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej Umowy. 1. Ograniczona licencja. Niniejsza gra podlega licencjonowaniu, nie sprzedaży. Po warunkiem wyrażenia zgody na warunki niniejszej Umowy oraz ich ciągłego przestrzegania, WB Games udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenaszalnej, odwołalnej i ograniczonej licencji na (a) pobranie i zainstalowanie Gry na komputer osobisty będący jego własnością oraz (b) użytkowanie Gry w połączeniu z Usługą do celów niekomercyjnej rozrywki osobistej. Niniejsza licencja nie upoważnia Użytkownika do wykonywania czynności opisanych poniżej; Użytkownik wyraża również zgodę na fakt, że naruszenie dowolnego z ograniczeń niniejszej licencji będzie stanowić naruszenie praw autorskich firmy WB Games: a. Użytkownik nie może sprzedawać, licencjonować lub przenosić tej Gry bądź jej kopii na jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną; b. Użytkownik nie może tworzyć, rozpowszechniać lub hostować serwerów bądź oprogramowania służących do interakcji z Grą, a także przekierowywać lub emulować protokołów komunikacyjnych używanych przez WB Games; c. Użytkownik nie może modyfikować Gry lub jakiejkolwiek jej części; d. Użytkownik nie może kopiować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, bądź tworzyć kod źródłowy, modyfikować, dezasemblować, dekompilować lub tworzyć prace pochodne na podstawie Gry lub jej części; e. Użytkownik nie może tworzyć, rozpowszechniać lub używać jakiegokolwiek zewnętrznego programu wpływającego na tok Gry, w tym programów automatyzujących, oszukujących i wykorzystujących błędy w oprogramowaniu, bądź jakichkolwiek innych programów zaprojektowanych w celu zapewnienia korzyści graczowi, f. Użytkownik nie może wykorzystywać Gry bądź jakiejkolwiek jej części do celów komercyjnych; g. Użytkownik nie może nawiązywać połączenia z Usługą za pomocą innego oprogramowania niż autoryzowana, niezmodyfikowania kopia Gry; h. Użytkownik nie może używać Gry do nawiązywania połączenia z innym serwerem lub inną usługą, niż serwery Usługi oraz Usługa. Niniejsza licencja użytkownika nie obejmuje tytułu lub praw własności związanych z Grą i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Gry. Wszelkie prawa, tytuły lub udziały w lub do niniejszej Gry oraz wszelkich jej kopii (w szczególności do wszelkich tytułów, kodów komputerowych, technologii, tematów, obiektów, postaci, nazw postaci, fabuł, dialogów, sloganów, lokalizacji, koncepcji, szaty graficznej, muzyki, itp.) należą do WB Games lub jej licencjodawców. 2. Czas obowiązywania. Niniejsza Umowa licencyjna zachowuje ważność do momentu rozwiązania, za wyjątkiem wszelkich postanowień, które z racji swojego charakteru powinny zachować ważność po jej wygaśnięciu, w tym m.in. postanowień dotyczących ograniczeń licencji, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, zabezpieczeń przed roszczeniami oraz tytułu własności. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną w dowolnym momencie poprzez nieodwracalne zniszczenie wszystkich posiadanych kopii Gry oraz wszelkiej dokumentacji związanej z Grą, w tym również kopii Gry zainstalowanych na komputerach pod jego opieką i kontrolą. WB Games może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny lub z dowolnego powodu, informując o tym fakcie Użytkownika m.in. poprzez wysłanie wiadomości na ostatni podany przez niego adres e-mail. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zniszczyć wszystkie posiadane kopie Gry oraz wszelką dokumentację związaną z Grą, w tym również kopie Gry zainstalowane na komputerach pod jego opieką i kontrolą. 3. Własność. Użytkownik rozumie, że WB Games zachowuje wszystkie prawa, tytuły oraz udziały w Grze, wszystkich jej kopiach i wszelkiej zawartości Gry. Niniejsza Gra jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki, międzynarodowymi traktatami i przepisami w zakresie praw autorskich oraz innymi prawami. Gra może zawierać materiały licencjonowane przez firmy zewnętrzne, a licencjodawcy tych materiałów są zewnętrznymi beneficjentami Umowy, którzy mogą egzekwować własne prawa w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez użytkownika. 4. Zgoda na monitorowanie. 8. Podczas pracy Gry firma WB Games może monitorować komputer Użytkownika w poszukiwaniu programów naruszających postanowienia Punktu 1. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na monitorowanie jego komputera przez firmę WB Games w celu wykrycia takich zachowań i przesyłania informacji o potencjalnych naruszeniach Umowy do WB Games. 5. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. GRA JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI W AKTUALNYM STANIE („AS IS”), BEZ ŻADNYCH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, ZARÓWNO DOROZUMIANYCH JAK I BEZPOŚREDNICH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ I DOSTĘPNOŚCI. 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, FIRMA WB GAMES, JEJ SPÓŁKA MATKA, SPÓŁKI PODLEGŁE LUB STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA Z GRY LUB ZWIĄZANE Z GRĄ, W TYM M.IN. URATA DANYCH, REPUTACJI, ZAKŁÓCENIA USŁUG LUB ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, FIRMA WB GAMES, JEJ SPÓŁKA MATKA, SPÓŁKI PODLEGŁE LUB STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIEBEZPOŚREDNIE, WYPADKOWE, KARNE LUB WTÓRNE, NALICZONE WSKUTEK ZASTOSOWANIA POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBANIA), ZASTOSOWANIA ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB INNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI, I POWSTAŁE WSKUTEK SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK WAD ZWIĄZANYCH Z OGRANICZONĄ FORMĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA. Odpowiedzialność łączna WB Games, powstała z kontraktu, postępowania deliktowego lub zasad odpowiedzialności bezpośredniej, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Użytkownika firmie WB Games w okresie ostatnich 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty powstania roszczenia. 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA I NIE WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM WOBEC FIRMY WB GAMES, JEJ SPÓŁKI MATKI, SPÓŁEK PODLEGŁYCH LUB STOWARZYSZONYCH, WZGLĘDEM WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZKÓD, OBRAŻEŃ, STRAT LUB WYDATKÓW (W TYM UZASADNIONYCH OPŁAT PRAWNYCH) POWSTAŁYCH WSKUTEK LUB W TOKU UŻYTKOWANIA TEJ GRY, BĄDŹ POWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GRY. 8. Zmiany w Umowie i Grze. Firma WB Games może zaktualizować niniejszą Umowę wedle uznania; treść nowej Umowy licencyjnej zostanie przedstawiona Użytkownikowi do przeczytania i zaakceptowania w momencie jej wprowadzenia w życie. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na treść nowej Umowy licencyjnej, utraci on prawo do dalszego korzystania z Gry. Jeśli Użytkownik nie będzie w stanie przestrzegać zasad obowiązującej w danym momencie Umowy licencyjnej, musi on rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z zapisami zawartymi w Punkcie 2 i natychmiast zaprzestać użytkowania Gry. Firma WB Games może zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub anulować dowolny element Gry w dowolnym momencie. WB Games może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje Gry bądź ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Gry bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności. Użytkownik nie posiada udziałów (pieniężnych lub innych) z tytułu jakiejkolwiek funkcji lub zawartości Gry. 9. Łatki i aktualizacje. WB Games może w dowolnym momencie zainstalować łatki, aktualizacje i modyfikacje do Gry (zwane łącznie „Aktualizacjami”), w tym Aktualizacje do Gry zainstalowanej na komputerze Użytkownika. Aktualizacje nie są opcjonalne. Użytkownik rozumie, że firma WB Games może wdrażać i instalować aktualizacje w sposób zdalny, zarówno za wiedzą Użytkownika, jak i bez tej wiedzy, a także zezwala WB Games na pobieranie i instalowanie tych Aktualizacji. 10. Zadośćuczynienie prawne. Użytkownik rozumie, że firma WB Games może ponieść niepowetowane szkody wskutek naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień dotyczących ograniczenia licencji oraz własności. Użytkownik oświadcza niniejszym, że naruszenie przez niego któregokolwiek z tych postawień, oprócz wystosowania roszczeń o opłacenie kwoty udowodnionej szkody oraz uzasadnionych kosztów prawnych, firma WB Games może również egzekwować wykonanie postanowień w stosownym sądzie. 11. Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia ataku drgawek Niektóre wzory świetlne lub migające światła wywołują drgawki epileptyczne u niewielkiej grupy osób. Kontakt z takimi wzorami lub tłami wyświetlonymi na ekranie komputera lub podczas rozgrywki w grę komputerową może wywołać u wspomnianych osób atak drgawek epileptycznych. Jeśli Użytkownik lub którykolwiek członek jego rodziny cierpi na epilepsję, przed rozpoczęciem gry należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli podczas rozgrywki Użytkownik zauważy u siebie zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgania mięśni oczu lub innych mięśni, utratę świadomości bądź orientacji lub jakiekolwiek odruchy bezwarunkowe bądź konwulsje, powinien natychmiast zakończyć Grę i skonsultować się z lekarzem. 12. Rozwiązywanie sporów i obowiązujące prawo. a. Arbitraż wiążący. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy (zwane łącznie „Sporami”), których nie można rozwiązać poprzez nieformalne negocjacje polubowne, poza sporami wyłączonymi w sposób wyraźny poniżej, zostaną poddane pod arbitraż wiążący, którego wynik będzie stanowić ostateczną decyzję w sprawie sporu. Wniosek o przedłożenie sprawy do arbitrażu może być wystosowany przez dowolną ze stron i będzie wiążący dla obu z nich. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE NINIEJSZE POSTANOWIENIE ZASTĘPUJE JEGO PRAWO DO POZWU SĄDOWEGO I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Arbitraż oraz Opcjonalna procedura odwoławcza zostaną rozpoczęte i poprowadzone według zasad i procedur arbitrażu JAMS Streamlined (w przypadku sporów o wartości mniejszej niż 250 000 USD) lub JAMS Comprehensive (w przypadku sporów o wartości większej niż 250 000 USD), z wyłączeniem przypadków opisanych w niniejszej Umowie, w siedzibie firmy JAMS w Los Angeles lub w siedzibie następcy tej firmy (zwanej dalej „JAMS”), która w momencie żądania arbitrażu pełni funkcje wykonywane wcześniej przez JAMS. Arbitraż zostanie przeprowadzony w okręgu administracyjnym Los Angeles przed bezstronnym arbitrem, który zostanie wyznaczony zgodnie z Zasadami arbitrażu. WB Games opłaci wszelkie koszty arbitrażu i uzasadnione wydatki określone przez arbitraż. Arbitraż może zostać przeprowadzony osobiście, poprzez przedłożenie dokumentów, telefonicznie lub przez Internet. Przy rozsądzaniu Sporu arbiter będzie stosować prawo stanu Kalifornii oraz Federalne zasady postępowania dowodowego (Federal Rules of Evidence). Strony zrzekają się praw do roszczeń o nawiązki odszkodowawcze, a arbiter nie ma prawa do przyznawania takich nawiązek. Arbiter przedstawi szczegółowe, pisemne oświadczenie o podjętej decyzji, które będzie stanowić część wyniku arbitrażu i będzie dopuszczalne do przedłożenia w toku ewentualnego postępowania prawnego, które miałoby potwierdzić, zmodyfikować lub anulować wynik arbitrażu. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, funkcje bezstronnego arbitra oraz członków panelu odwoławczego mogą pełnić byli lub emerytowani sędziowie sądów federalnych lub stanu Kalifornia posiadający doświadczenie w sprawach dotyczących branży rozrywkowej. Jeśli którakolwiek ze stron odmówi wykonania wszystkich lub niektórych zobowiązań nałożonych na nią przez wynik arbitrażu (po zakończeniu procedury odwoławczej, jeśli było to możliwe) w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyniku, druga strona może wyegzekwować należność poprzez wystąpienie do stosownego sądu w okręgu administracyjnym Los Angeles. Strona powoda otrzyma zwrot kosztów, opłat i wydatków – w tym kosztów wynajęcia prawnika – poniesionych w trakcie egzekucji należności określonych wynikiem arbitrażu, płatny przez stronę pozwaną. Poza sytuacjami określonymi w niniejszej Umowie, Użytkownik oraz firma WB Games mogą wnioskować na drodze prawnej o arbitraż, zawieszenie postępowania do czasu arbitrażu, lub potwierdzenie, zmodyfikowanie, oddalenie lub wydanie wyroku względem wyniku arbitrażu. Wszelkie spory, które nie podlegają arbitrażowi (poza roszczeniami w postępowaniach uproszczonych) lub w których nie zapadł wynik arbitrażowy, zostaną rozstrzygnięte przez stosowny sąd w okręgu administracyjnym Los Angeles stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych, a Użytkownik oraz WB Games wyrażają zgodę na uznanie jurysdykcji tego sądu. b. Ograniczenia. Użytkownik oraz WB Games uzgadniają, że arbitraż będzie stosowany wyłącznie do Sporów między WB Games i samym Użytkownikiem. W stopniu dozwolonym przez prawo (1) łączenie jednego arbitrażu z innym jest niedozwolone; (2) żaden Spór nie może być skierowany do arbitrażu w formie pozwu zbiorowego lub na zasadach pozwu zbiorowego oraz; (3) w Sporach nie może występować przedstawiciel ogółu społeczeństwa lub innych osób. c. Wyjątki. Użytkownik oraz WB Games uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i obowiązującego arbitrażu: (1) wszelkie Spory dotyczące egzekucji, ochrony lub ważności wszelkich praw własności intelektualnych Użytkownika lub WB Games; (2) wszelkie Spory związane lub wynikłe z oskarżeń o kradzież, piractwo lub nieprawidłowe użytkowanie; i (3) wszelkie roszczenia dotyczące zarządzeń tymczasowych. d. Obowiązujące prawo. Jeśli nie określono inaczej, niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Kalifornia, a także będzie podlegać temu prawu, bez zastosowania zasad wyboru jurysdykcji. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Osoby, które uzyskują dostęp do Usługi z miejsc położonych poza Stanami Zjednoczonymi są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych praw w stosownym zakresie. e. Zasada rozdzielności. Użytkownik oraz WB Games uzgadniają, że wszelkie części Sekcji 12, które zostaną uznane za nieprawomocne lub nieskuteczne (poza częścią 12(c)) 12(c)) będą oddzielone, a pozostała część Sekcji zachowa swoją ważność. Jeśli Sekcja 12(c) zostanie uznana za nieprawomocną lub nieskuteczną, Użytkownik ani WB Games nie przekażą do arbitrażu jakiegokolwiek sporu wynikającego z tej części sekcji Sekcji 12(c), która została uznana za nieprawomocną lub nieskuteczną; spór ten zostanie rozstrzygnięty przez stosowny sąd w okręgu administracyjnym Los Angeles stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, a Użytkownik oraz WB Games wyrażają zgodę na uznanie jurysdykcji tego sądu. 13. Pozostałe postanowienia. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, m.in. ograniczenia gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności, stanowią zasadnicze elementy podstawy umowy pomiędzy WB Games i użytkownikiem. WB Games nie byłaby w stanie udostępniać Gry (w tym samej Gry oraz innych usług) po przystępnych cenach bez zastosowania takich ograniczeń. Tego typu wyłączenie gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności są wprowadzane na rzecz licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy WB Games. Użytkownik oświadcza, że nie jest i nie będzie podawać się za agenta, pracownika, uczestnika spółki joint venture lub partnera WB Games. Niniejszej Umowy nie można przenosić, zarówno w całości, jak i w części, bez uprzedniej pisemnej zgody WB Games; wszelkie cesje wykonane bez tej zgody zostaną uznane za nieważne. Jakiekolwiek odstąpienie od praw przysługujących stronie z tytułu niewykonania Umowy nie będzie rozumiane jako odstąpienie od wszelkich innych praw, warunków lub naruszeń niniejszej Umowy, zarówno o podobnym, jak i odmiennym charakterze. Wszelkie postanowienia uznane za nieprawomocne w danej jurysdykcji przez dany organ regulacyjny lub sąd zostaną uznane za oddzielone od Umowy i nie wpłyną na wykonalność pozostałych jej postanowień. Niniejsza Umowa, w tym wszelkie stosowne dokumenty opisane w jej treści, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games względem tej Gry, która zastępuje wszelkie pozostałe umowy między Użytkownikiem a WB Games względem Gry. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych praw dotyczących Gry i niniejszej Umowy, w tym również praw kontroli eksportu. Użytkownik musi dostarczyć wszelkie niezbędne oprzyrządowanie, mechanizmy i sprzęt niezbędne do uruchomienia Gry, w tym odpowiednie urządzenia komputerowe, na własny koszt i ryzyko. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

Oprogramowanie LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM © 2014 TT Games Publishing Ltd. Wyprodukowane przez TT Games na licencji LEGO Group. LEGO, logo LEGO, konfiguracje klocków oraz uchwytów oraz minifigurka są znakami towarowymi LEGO Group. © 2014 The LEGO Group. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich prawowitych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Batman oraz inne powiązane postaci i elementy są znakami towarowymi DC Comics © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. LOGO WB GAMES, TARCZA WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)